Želite naše usluge? Molimo ispunite navedeni online obrazac.

Molimo ispunite obavezna polja!


 
Pogledajte primjer ugovora

Primjer ugovora

Neo Recycling j.d.o.o. Svetog Ivana 9, 10373 Ivanja Reka, OIB: 16811521824, zastupan po direktoru Robert Đopar u daljnjem tekstu sakupljač.

Keeper Technologies d.o.o. Antuna Šoljana 22, 10090 Zagreb, OIB: 05024740355, zastupan po direktoru Davorin Haburn u daljnjem tekstu posjednik.


UGOVOR

O međusobnoj suradnji u sakupljanju neopasnog otpada

1. Predmet ugovora

Članak 1.

U cilju izvršavanja zakonske obveze sakupljanja korisnog neopasnog otpada, iskorištavanja vrijednih svojstava otpada i zaštite okoliša ovim ugovorom uređuje se na cjelovit način sakupljanje papira. PE folije i ostalog neopasnog otpada.

2. Obveze skupljača

Članak 2.

Sakupljač se obvezuje u poslovnom prostoru posjednika na dogovorenim lokacijama postaviti odgovarajuću opremu za pakiranje neopasnog otpada te organizirati njihov odvoz dogovorenom dinamikom u roku 24 h, od poziva izvršiti pražnjenje spremnika. Preuzeti otpad će se zbrinuti na način koji je propisan u pravilniku o gospodarenju otpadom i izdati potrebna prateća dokumentacija. Sakupljač se obvezuje da će u svom pogonu od posjednika preuzeti otpad ukoliko će ga posjednik dovesti.

3. Trajanje ugovora

Članak 3.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme, a otkazni rok je 30 dana.

4. Zaključne odredbe

Članak 4.

Sve izmjene i dopune regulirati će se aneksom ugovora, svi eventualni sporovi rješavati će se dogovorom obiju strana, ukoliko ne utvrđuje se nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 5.

Ovaj ugovor sastavljen je u dva primjerka od kojih svakoj strani pripada po jedan.

U zagrebu,
Neo Recycling j.d.o.o.                       Keeper Technologies